Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę utrzymania porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz czterech Delegatur (Znak sprawy: 6/PN/2015)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6510707 w. 2008 , fax. 022 6510676
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A 110A
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6510707 w. 2008, fax. 022 6510676
  REGON: 00016226300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę utrzymania porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz czterech Delegatur (Znak sprawy: 6/PN/2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania porządku i czystości na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz czterech Delegatur zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w Rozdziale II SIWZ. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, żąda od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących usługi utrzymania porządku i czystości, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Rozdziale II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wios.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach