Przetargi.pl
Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami. Sprawa znak: ZP.3520/31/13

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3428296 , fax. 083 3428297
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
  ul. Terebelska 57-65 57-65
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3428296, fax. 083 3428297
  REGON: 00067670800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z aktualizacjami. Sprawa znak: ZP.3520/31/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 350 licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z nośnikiem zawierającym to oprogramowanie i konsolą zarządzania oraz aktualizacja baz wirusów i oprogramowania. Okres użytkowania oprogramowania, aktualizacji baz wirusów oraz oprogramowania, wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Dostawa nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 487600003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 250,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach