Przetargi.pl
Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu

Gmina Miejska Świdnik ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 468 66 25 , fax. 081 751 76 08
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świdnik
  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15 15
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. (081) 468 66 25, fax. 081 751 76 08
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swidnik.tensoft.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest - Adaptacja wraz z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 2 w Świdniku na siedzibę Urzędu Miasta Świdnik wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, oraz pozyskanie (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. 4.2 W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona: a)przebudowę istniejącego budynku, b)nadbudowę dodatkowej kondygnacji na istniejącym budynku, c)budynek garażu, d)przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne e)zjazdy z dróg publicznych, układ komunikacyjny i parkingi, zieleń, f)oświetlenie terenu, g)małą architekturę , h)ogrodzenie oraz Wykonawca opracuje świadectwo charakterystyki energetycznej i pozyska, swoim staraniem i na swój koszt, w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (oraz związane z nią wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, stanowiska i decyzje, w tym: pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i pozytywne stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej). 4.3 Charakterystyka obiektów: a)budynek po przebudowie i nadbudowie powierzchnia zabudowy - 1.117 m2 powierzchnia użytkowa netto - 3.680 m2 kubatura brutto - 17.223 m3 b)budynek garażu powierzchnia zabudowy - 85 m2 powierzchnia użytkowa netto - 72 m2 kubatura brutto - 269 m3 4.4 Lokalizacja: 21-040 Świdnik, ul. Wyspiańskiego 27 4.5. Opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w pozostałych materiałach do przetargu. 4.6. Jeżeli dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy elementów przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i Projektanta, na co zostanie sporządzona stosowna opinia. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w SIWZ w załączniku nr 8 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swidnik.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach