Przetargi.pl
Zwiększenie przepustowości koryta rzeki Jaworzanka, poprzez nadanie budowlom w km 3+355 i 3+416 odpowiednich parametrów hydraulicznych w m. Wólka Polanowska, gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5310322 , fax. 081 5310301
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Karłowicza 4 4
  20-027 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 5310322, fax. 081 5310301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie przepustowości koryta rzeki Jaworzanka, poprzez nadanie budowlom w km 3+355 i 3+416 odpowiednich parametrów hydraulicznych w m. Wólka Polanowska, gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Zwiększenie przepustowości koryta rzeki Jaworzanka, poprzez nadanie budowlom w km 3+355 i 3+416 odpowiednich parametrów hydraulicznych w m. Wólka Polanowska, gm. Wilków, pow. Opole Lubelskie, woj. lubelskie. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: - rozbiórkę istniejących przepustów rurowych na rz. Jaworzance w km 3+555 (fi 120 cm, L=8,50 m) i w km 3+414 (? 120 cm, L=6,0 m), - budowę dwóch prefabrykowanych przepustów ramowych typu skrzynkowego o świetle B=1,50 x 1,50 m i długości L=9,0, - wykonanie w korycie rzeki - na czas wykonywania robót, 4 szt. tymczasowych grodzy ziemnych (w km 3+337, 3+373, 3+398, 3+434) o szerokości korony 2,0 m i średniej wysokości 1,0 m oraz dwóch kanałów obiegowych o długości 32 mb każdy i wymiarach: szerokość dna - 0,5 m, nachylenie skarp - 1:1, średnia głębokość - 1,60 m. - roboty konserwacyjne i wykończeniowe. - wykonanie tablic ostrzegawczych na odcinku źródliskowym rzeki Jaworzanka. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustanawia się wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach