Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych, szkoły filialnej i gimnazjum na terenie gminy Cyców w roku szkolnym 2013/2014

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21-070 Cyców, ul. Chełmska 42
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003 , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42 42
  21-070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół podstawowych, szkoły filialnej i gimnazjum na terenie gminy Cyców w roku szkolnym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych, polegających na dowiezieniu uczniów do Zespołu Szkół w Cycowie (Szkoły Podstawowej w Cycowie i Gimnazjum w Cycowie), Szkół podstawowych w Garbatówce i Stawku, a także Szkoły Filialnej w Świerszczowie w dni nauki w godzinach od 730 do 750, a także ich odwiezieniu po zakończeniu zajęć o godzinie 1230 (pierwsze odwożenie, nie dotyczy trasy nr 6) oraz w poniedziałki, wtorki i piątki o godz. 1430 (drugie odwożenie, nie dotyczy trasy nr 6) i we środy i czwartki o godz. 1520 (drugie odwożenie, nie dotyczy trasy nr 6), zgodnie z poniższymi trasami 1) Trasa nr I: Małków-Zagórze- Świerszczów-Świerszczów Kolonia (w kierunku Włodawy)-Świerszczów (szkoła)- Ostrówek Podyski (skrzyżowanie)-Kopina skrzyżowanie-Cyców, długość dziennej trasy 75 km (25 km x 3 kursy), przewidywana liczba uczniów dowożonych - 80; 2) Trasa nr II: Adamów (skrzyżowanie)-Zosin-Stręczyn Stary - Biesiadki (zawracanie mleczarnia)- Stręczyn Nowy w kierunku Zosin- Stręczyn Nowy w kierunku szosy (Cyców-Kulik-Siedliszcze) -Biesiadki-Cyców, długość dziennej trasy 51 km (17 km x 3 kursy), przewidywana liczba uczniów dowożonych - 83; 3) Trasa nr III: Ludwinów-Sewerynów-Kol. Stawek-Stawek-Cyców Kolonia Druga-Cyców, długość dziennej trasy 22,5 km (7,5 km x 3 kursy), przewidywana liczba uczniów dowożonych - 52; 4) Trasa nr IV: Bekiesza (wieś)-Bekiesza I-Cyców Kolonia Druga-Cyców, długość dziennej trasy 34,5 km (11,5 km x 3 kursy), przewidywana liczba uczniów dowożonych - 48; 5) Trasa nr V: Kopina-Garbatówka Kolonia-Wólka Nadrybska-Grabniak-Garbatówka-Ostrówek Podyski-Cyców, długość dziennej trasy 75 km (25 km x 3 kursy), przewidywana liczba uczniów dowożonych - 49; 6) Trasa nr VI: Janowica - Podgłębokie - Cyców, długość dziennej trasy 6 km (6km x 1 kurs), przewidywana liczba uczniów dowożonych - 25, (tylko przywóz bez odwozu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł.(słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego zamawiającego (tj. wpływu środków finansowych na rachunek zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugcycow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach