Przetargi.pl
REMONT DROGI GMINNEJ O NUMERZE 112815L RELACJI HUTA - KARCZUNEK

Gmina Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 883 40 27 , fax. 81 883 40 41
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów
  ul. Rynek 14 14
  24-105 Baranów, woj. lubelskie
  tel. 81 883 40 27, fax. 81 883 40 41
  REGON: 43101989100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabaranow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI GMINNEJ O NUMERZE 112815L RELACJI HUTA - KARCZUNEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie: 1) nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu ( formowanie skarpy pod płyty ażurowe), 2) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) stabilizowanych mechanicznie ułożonych za pomocą rozkładarki gr. 15 cm, 3) plantowanie skarpy nasypu przed ułożeniem płyt betonowych ażurowych, 4) umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem otworów ziemią i obsianiem trawą, 5) ustawienie barier energochłonnych typu H1W5 ( ilość odcinków- 1, poziom powstrzymywania: H1 zgodnie z EN 1317, szerokość pracująca W=1,6[m], rozstaw słupków: 2m, maksymalne odkształcenie dynamiczne: 1,3[m].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu (gotówka, przelew) na konto Zamawiającego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Nr 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003 z dopiskiem wadium - postępowanie przetargowe: REMONT DROGI GMINNEJ O NUMERZE 112815L RELACJI HUTA - KARCZUNEK b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, (poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty), c) w innych formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania bądź którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminabaranow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach