Przetargi.pl
DOSTAWA KRUSZYWA NA REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE

Wójt Gminy Kołaczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 38-213 Kołaczyce, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4410065 , fax. 013 4460258
 • Data zamieszczenia: 2009-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Kołaczyce
  Rynek 1 1
  38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie
  tel. 013 4410065, fax. 013 4460258
  REGON: 00054636000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaczyce.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA KRUSZYWA NA REMONT BIEŻĄCY DRÓG NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Dostawa kruszywa wraz z remontem nawierzchni dróg z użyciem: a) klińca frakcji 4-31,5 mm - 240 ton, b) kruszywa kruszone frakcji 4-31,5 mm lub 0-31,5 mm - 1000 ton, c) kruszywa naturalne frakcji 0-31,5 mm - 200 ton, d) kruszywa naturalne frakcji 0-63 mm - 300 ton, e) żwir frakcji 2-8 mm - 60 ton, f) żwir frakcji 2-16 mm - 100 ton, -remont polegający na ręcznym, bądź mechanicznym wypełnieniu ubytków w nawierzchni żwirowej dróg bądź rozścielenie i wyrównanie kruszywa - według potrzeb Zamawiającego. 3.2. Dostawę kruszywa wymienionego w pkt. 3.1 oraz piasek 0-2 mm - 50 ton na pryzmę na drogi wskazane - według potrzeb Zamawiającego. 3.3. Wszystkie dostawy realizowane będą na pisemne zlecenie Zamawiającego, określające miejsce, zakres i jeden ze sposobów realizacji określonych w pkt 3.1. i pkt 3.2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142121207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. Spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust.1 Ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówieniach Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 6.2. Wykazanie należytego zrealizowania w ciągu ostatnich 3 lat 1 zamówienie w zakresie rzeczowo-finansowym porównywalnym z przedmiotem zamówienia. 6.3. Wykazanie posiadania następującego sprzętu do realizacji zamówienia: a) samochód samowyładowczy 5 - 10 ton, b) sprzęt do mechanicznego rozścielenia kruszywa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na terenie przyszłych dostaw oraz oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych, w tym określonych w art. 22 ust. 1 - w trybie art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Doświadczenie dostawcy wraz z referencjami, Wykaz sprzętu, Zaakceptowany projekt umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaczyce.itl.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach