Przetargi.pl
Dostawa kruszywa na remont bieżący dróg na terenie Gminy Kołaczyce Sygnatura akt: IKM.341-2/1/2010

Wójt Gminy Kołaczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 38-213 Kołaczyce, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4410065 , fax. 013 4460258
 • Data zamieszczenia: 2010-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Kołaczyce
  Rynek 1 1
  38-213 Kołaczyce, woj. podkarpackie
  tel. 013 4410065, fax. 013 4460258
  REGON: 00054636000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolaczyce.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa na remont bieżący dróg na terenie Gminy Kołaczyce Sygnatura akt: IKM.341-2/1/2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje dostawę kruszywa na potrzeby bieżących remontów dróg. 2. Zamówienie w wyżej określonym zakresie realizowane będzie w następujący sposób: A. Dostawa kruszywa wraz z remontem nawierzchni dróg polegającym na ręcznym lub mechanicznym wypełnieniu ubytków w nawierzchni żwirowej dróg bądź rozścieleniem i wyrównanie kruszywa - według zalecenia Zamawiającego. B. Dostawa kruszywa niżej wymienionego na pryzmę na wskazane drogi - według zalecenia Zamawiającego. 3. Wszystkie dostawy realizowane będą na pisemne zlecenie Zamawiającego, określające miejsce, zakres i sposób realizacji (A lub B). 4. Rozliczenie dostaw określonych w pkt. 2A nastąpi powykonawczo z wykorzystaniem cen jednostkowych użytych materiałów, w które należy wkalkulować pracę ludzi i sprzętu. 5. Rozliczenie dostaw określonych w pkt. 2B nastąpi powykonawczo z wykorzystaniem cen jednostkowych użytych materiałów. 6. Szczegółowy zakres dostawy określa załączona specyfikacja przedmiotu dostawy stanowiąca załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142121207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolaczyce.itl.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach