Przetargi.pl
Dostawa żwiru na Składowisko Odpadów w Młynach 4/P/2009

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-550 Radymno, Skołoszów 341
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 62 81 265 , fax. 0-61 62 81 265
 • Data zamieszczenia: 2009-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie
  Skołoszów 341 341
  37-550 Radymno, woj. podkarpackie
  tel. 0-61 62 81 265, fax. 0-61 62 81 265
  REGON: 65020770000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwiru na Składowisko Odpadów w Młynach 4/P/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Zakres dostawy obejmuje: Dostawę 1100 Mg żwiru płukanego o frakcji 16 - 32 mm wraz z transportem w miejsce wbudowania tj. na czaszę komory SK-3 Składowiska Odpadów w Młynach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142121207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: - Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; - Zaświadczenie o nadaniu nr NIP; - Zaświadczenie o nadaniu nr REGON. - Nie podlegać wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia tego warunku przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana na podstawie przedłożonych oświadczeń. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę powyższych warunków będzie dokonywana według zasady; spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć: - Wypełniony druk oferty przetargowej stanowiącej załącznik nr 1 SIWZ; - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; - Zaświadczenie o nadaniu nr NIP; - Zaświadczenie o nadaniu nr REGON. - Wykaz osób do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo oferenta - załącznik nr 2 SIWZ. - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, - załącznik nr 3 SIWZ. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkradymno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach