Przetargi.pl
Poprawa nawierzchni dróg gminnych-dostawa żwiru, tłucznia, klińca i łupka

Gmina Tyczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 36-020 Tyczyn, Rynek 18
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2219310
 • Data zamieszczenia: 2012-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tyczyn
  Rynek 18 18
  36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2219310
  REGON: 69058216300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tyczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa nawierzchni dróg gminnych-dostawa żwiru, tłucznia, klińca i łupka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żwiru, tłucznia, klińca i łupka wraz załadunkiem, transportem, rozładunkiem i wbudowaniem na wskazane miejsce na drodze gminnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142121207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tyczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach