Przetargi.pl
Dostawa kruszyw naturalnych na terenie miasta i gminy Lidzbark

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 961 505 , fax. 236 962 107
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 961 505, fax. 236 962 107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw naturalnych na terenie miasta i gminy Lidzbark
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, według wymagań Zamawiającego, dostawa kruszyw naturalnych tj.: 1. kruszywo wielofrakcyjne żwir w ilości szacunkowej około 356 ton. 2. kruszywo łamane – tłuczeń 0-31 mm w ilości szacunkowej około 1.620 ton. 2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku po uprzednim wskazaniu ilości, miejsca oraz terminu dostawy. 3. Przedmiotowe kruszywo winno spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach. 4. Kruszywo powinno być naturalne, pochodzenia mineralnego, o dobrych parametrach zagęszczania umożliwiających jego zastosowanie do modernizacji dróg. 5. Kruszywo nie powinno być poddawane żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej. 6. Kruszywo powinno być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (tj. azbestu, popiołu itp.), tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg (tj. metalu, drutu itp.). 7. Zakres przedmiotu umowy obejmuje ponadto: załadunek, dowóz oraz rozładunek w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie wskazanym przez Zamawiającego (teren miasta i gminy Lidzbark). 8. Warunki dostaw: 1. Koszty transportu przedmiotu zamówienia w wskazane miejsce na terenie miasta i gminy Lidzbark oraz jego rozładunku samochodem ciężarowym samowyładowczym leżą po stronie Wykonawcy i należy te koszty wkalkulować w cenę ofertową. 2. Zamawiający może zamawiać materiał w partiach. 3. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć odpowiedni rodzaj kruszywa sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności min. 15 ton z napędem 4x4 lub 6x6. 4. Realizacja dostaw zamówionej partii powinna nastąpić w terminie przedstawionym w ofercie licząc od potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania zgłoszenia telefonicznego, faksowego lub e-mailowego zapotrzebowania od Zamawiającego ( termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert). 5. Odbioru dostaw mogą dokonywać tylko osoby upoważnione przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega prawo sprawdzenia zgodności każdej partii dostawy z załączoną do niej dokumentacją. 7. Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy. 8. Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony materiał zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż raz w miesiącu z min. 21-dniowym terminem płatności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa, potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, również w sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców). 2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej http://bip.umig.lidzbark.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz.1667 z późń. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach