Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2021 r.

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 961 505 , fax. 236 962 107
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 961 505, fax. 236 962 107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które będą polegały na „Bieżącym utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lidzbark w 2021 r. ”. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w przedmiarze - kosztorysie stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, gdzie zostały wyszczególnione roboty: - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltow lub masy na zimno. Sposób wbudowania ręczny - Remonty cząstkowe nawierzchni pow. utrwal przy użyciu grysów z zastosowanie skrapiarki przewożonej – rakowiny - Remonty cząstkowe nawierzchni pow utrwal przy użyciu grysów - dodatek za dalsze 0,5 cm głębokości wyboju ponad 1,5 cm - Przestawienie krawężników beton wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cement. - piask - Remonty cząstkowe chodników z płyt beton, o wym 50x50x7, cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Przestawienie obrzeży beton, o wym 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Remont nawierzchni z kostki brukowej beton, szarej gub 6 cm układanej na podsypce piaskowej - Remont nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 200 mm - Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 315 mm - Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zew. 400 mm - Przebudowa lub budowa studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500/1500 mm bez osadnika i bez syfonu - Przebudowa lub budowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych w gotowym wykopie o śr. 1200 mm , głębokości do 3,0 m z pierścieniem obciążającym - Pionowe znaki drogowe. (montaż demontaż, materiały zamawiającego) - Bariery ochronne (naprawa lub wstawienie) - Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych lub stalowych (materiał Zamawiającego) - Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali (materiał Zamawiającego) - Pokrycie dachów blachami powlekanymi (trapezowymi) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 16 cm - Obróbki przy szer. w rozw. 25 cm – z blachy powlekanej - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku - Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji – tynki gładkie - Wbudowanie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zakup nowych obrzeży) - Zakup bariery ochronnej - Podbudowy betonowe z betonu B-7,5 MPa, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - Zabezpieczenie miejsca awarii w jezdni, chodniku, poboczu 3. Rzeczywiste wartości robót będą wynikały ze zleceń składanych według potrzeb przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa, potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, również w sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców). 2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej http://bip.umig.lidzbark.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz.1667 z późń. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach