Przetargi.pl
Dostawa konserw mięsnych. Sprawa nr 220/03/13

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Wolanowska 120
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0 48 38 37 104 , fax. 048 38 37 103
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Wolanowska 120 120
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0 48 38 37 104, fax. 048 38 37 103
  REGON: 00032082200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa konserw mięsnych. Sprawa nr 220/03/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwa Turystyczna - Kg 2000 Konserwa Luncheonmeat - Kg 2000 Mielonka wieprzowa - Kg 2000 Konserwa Tyrolska - Kg 2000 Pasztet Mazowiecki - Kg 2000 Pasztet drobiowy - Kg 600 Mielonka wieprzowa - Kg 200 Gulasz wołowy - Kg 400
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach