Przetargi.pl
USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2013 ROK

Gmina Repki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7875029 , fax. 025 7875066
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Repki
  ul. Parkowa 7 7
  08-307 Repki, woj. mazowieckie
  tel. 025 7875029, fax. 025 7875066
  REGON: 71158205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USUWANIE Z TERENU GMINY REPKI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST- WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH - 2013 ROK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest wykonanie usługi pn Usuwanie z terenu gminy Repki wyrobów zawierających azbest- wymiana pokryć dachowych - 2013 rok Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych falistych oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich) z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Repki, załadunek, transport i zdeponowanie na składowisku powstałych odpadów zawierających azbest wraz z kosztami utylizacji. Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. Przewidywana ilość odpadów do demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok 1656 m2 a do zbiórki, transportu i utylizacji płyt azbestowych ok 11609 m2. Przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649)Wykonawca wyłoniony w przetargu skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji, na demontaż wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót. Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r Nr 71 poz. 649) i protokół potwierdzający wykonanie zadania (zawierający ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w m2 oraz w Mg), Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy)- wymaga akceptacji upoważnionego pracownika Urzędu Gminy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu następujących dokumentów: karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.repki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach