Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącego systemu zapór sieciowych Check Point

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5349259, 5349169 , fax. 022 5349341
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ul. Kasprzaka 18/20 18/20
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5349259, 5349169, fax. 022 5349341
  REGON: 01751079400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uke.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego systemu zapór sieciowych Check Point
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej systemu zapór sieciowych Check Point, obejmująca: 1) dostawę 2 szt. urządzeń niezbędnych do wykonania modernizacji klastra firewall, 2) instalację i uruchomienie Systemu, 3) sprawdzenie prawidłowej komunikacji z systemami pracującymi w sieci Zamawiającego; 4) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji obejmującej co najmniej: - schemat struktury logicznej oraz fizycznej zainstalowanego klastra urządzeń; - schemat fizycznego przyporządkowania połączeń z portami urządzeń sieciowych; - wykaz urządzeń w klastrze z podaniem szczegółów technicznych (w tym, m.in. typ, model, wersja systemu operacyjnego); - opis konfiguracji urządzeń sieciowych; - procedurę - wraz ze szczegółowymi informacjami kontaktowymi - obejmującą zgłaszanie awarii; 5) wykupienie rocznego wsparcia producenta dla systemu zabezpieczeń oraz oprogramowania do zarządzania systemem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324240001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. uke.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach