Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla RZGW w Warszwie przy ul. Zarzecze 13 B

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64 , fax. (22) 587 02 02
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B 13B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 587 03 60; 587 03 62-64, fax. (22) 587 02 02
  REGON: 01618399100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla RZGW w Warszwie przy ul. Zarzecze 13 B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: 10 szt. komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem systemowym i biurowym, 3 szt. drukarek sieciowych druku dwustronnego kolor, 3 szt. drukarek druku jednostronnego monochromatycznego, 1szt. skanera A4 kolor z podajnikiem, 13 szt. monitorów kolor LCD 19cali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Wykaz zamawianego sprzętu i oprogramowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warszawa.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach