Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6510707 w. 2008 , fax. 022 6510676
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A 110A
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6510707 w. 2008, fax. 022 6510676
  REGON: 00016226300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP do siedziby Zamawiającego w Warszawie w terminach określonych w Rozdziale I pkt. 4 SIWZ, wraz z wniesieniem ich do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384340006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta i 00/100). Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: Nr rachunku: 44 1010 1010 0038 5413 9120 0000 z adnotacją: Wadium- PN dostawa części zamiennych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Potwierdzenie lub kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w recepcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A . Kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz Zamawiającego do przetargu na dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie, ważne przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zawierający zobowiązanie poręczyciela do: - nieodwołalnej, - bezwarunkowej, - płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Zamawiającego do przetargu na dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie, ważnego przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do: - nieodwołalnej, - bezwarunkowej, - płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych Wykonawca winien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ, zawierającą informację, że udzielona gwarancja stanowi wadium na rzecz Zamawiającego do przetargu na dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie, ważną przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zawierającą zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do: - nieodwołalnej, - bezwarunkowej, - płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.), Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, zawierający informację o udzieleniu poręczenia stanowiącego wadium na rzecz Zamawiającego do przetargu na dostawę części zamiennych na potrzeby SOJP w Laboratorium WIOŚ w Warszawie, ważny przez okres związania ofertą określony w SIWZ oraz zawierający zobowiązanie poręczyciela do: - nieodwołalnej, - bezwarunkowej, - płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego wypłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wios.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach