Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych elementów do artroskopii dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dcr.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych elementów do artroskopii dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych elementów do artroskopii dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, stanowiące odrębne pakiety zamówienia. Część 1 Ostrza, frezy i kaniule artroskopowe (kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego shaverem Formula). Część 2 Zestaw jednorazowych kaset, jednorazowe kasety z drenami i elektroda waporyzacyjna. Część 3 Dreny jednorazowe w torze napływu kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego pompą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w części II SIWZ i w Formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załączniki nr 1 – 3 do Formularza oferty. Podane w załącznikach ilości stanowią wartość szacunkową, wyliczoną na podstawie zużycia sprzętu w latach poprzednich, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy w okresie jej obowiązywania może ulec zmianie. Wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać obowiązujące prawnie wymogi dopuszczenia do obrotu i używania, w szczególności muszą być zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 186). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów i materiałów do obrotu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach