Przetargi.pl
Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2021 r.

Powiat Jaworski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-400 Jawor, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 290 100 , fax. 767 290 160
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Jaworski
  ul. Wrocławska 26
  59-400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 767 290 100, fax. 767 290 160
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw tj: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej, oleju napędowego, a także butli gazowych 11 kg dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Jaworze w szczególności Referatu Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 roku. 2) Rodzaj oraz szacunkowa ilość paliwa przewidywana do zakupienia w okresie trwania umowy wynosi: - benzyna bezołowiowa 95 oktanowa – około 7.000 litrów - olej napędowy – około 50.000 litrów - butla gazowa 11 kg – około 120 sztuk 3) Oferowane paliwo musi spełniać wymagania jakościowe, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r, poz. 1680 z późn. zm) oraz wymogi określone w normach: PN-EN 228+A1:2017-06 – benzyna bezołowiowa; PN-EN 590+A1:2017-06 – olej napędowy. 4) Wykonawca musi posiadać przynajmniej jedną stację paliw w odległości nie większej niż 4 km po drogach publicznych, od siedziby Referatu Zarząd Dróg Powiatowych (59-411 Paszowice, Zębowice 44) – miejsca parkowania środków transportu oraz maszyn Zamawiającego. 5) Wykonawca powinien umożliwić tankowanie paliwa na w/w stacji przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (również dni wolne i święta). 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wskazanej w pkt 2 liczby paliwa, ze względu na jej szacunkowe ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie. 7) Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy, poprzez tankowanie pojazdów i sprzętu użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Jaworze w szczególności Referat Zarząd Dróg Powiatowych po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu tankowania z uwzględnieniem udzielonych w ofercie rabatów. Zamawiający wymaga bezgotówkowego pobrania paliwa. 8) Zamawiający nie przewiduje korzystania z kart flotowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach