Przetargi.pl
Dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.

Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 373 216 , fax. 768 373 377
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 15
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 373 216, fax. 768 373 377
  REGON: 30878400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.glogow.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych z przeznaczeniem na Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. Asortyment i ilości, a także wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia szczegółowo określa Załącznik nr 3 do SIWZ (specyfikacja asortymentowo-ilościowa), a warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy- Załącznik nr 4 Przedmiot zamówienia stanowi jedno zadanie. Zamawiający zezwala na składanie oferty jedynie na pełny zakres asortymentu, nie zezwala natomiast na składanie ofert na wybrane pozycje; Przez dostawę zamawiający rozumie cykliczne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości produktów. W trakcie realizacji umowy zamawiający może dokonywać przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu w granicach wartości zawartej umowy w odniesieniu do każdego pakietu. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania. Musi posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, tj. deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i, o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami – certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego, określonych w ustawie o wyrobach medycznych - jeśli nie dotyczy, należy złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Wymagany termin przydatności do użycia przedmiotu zamówienia - co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca zapewnia ważność dokumentów dopuszczających dostarczane wyroby do obrotu i stosowania przez okres trwania umowy. Zamawiający wymaga, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego asortymentu był zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, w taką samą etykietę winny być zaopatrzone opakowania zbiorcze. Ponadto etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:  rodzaj i nazwę wyrobu  ilość szt. w opakowaniu  nazwę producenta  numer kodu, rozmiar  numer serii  datę ważności Oferowany asortyment musi spełniać wymogi zamawiającego podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wymagania funkcjonalne właściwe dla tych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie płynności zaopatrzenia asortymentu objętego umową na cały okres obowiązywania umowy. Zamówienia składane będą elektronicznie lub faksem, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wybrany wykonawca zobowiązuje się w ramach przyszłego świadczenia umownego na własne ryzyko do dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego • Apteka szpitalna, w ilościach wskazanych przez zamawiającego. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w oparciu o zamówienie złożone przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych. W celu potwierdzenia wymagań jakościowych w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia, wykonawca dołączy do oferty materiały informacyjne: aktualne katalogi, foldery, ulotki itp. Na załączonych materiałach informacyjnych należy wyraźnie zaznaczyć numer pozycji. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33.18.31.00 -7 implanty ortopedyczne Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje : zamówień uzupełniających umowy ramowej. wykorzystania aukcji elektronicznej. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach