Przetargi.pl
Budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej oraz WLZ na dz. nr 790, 789 w Proboszczowie

Gmina Pielgrzymka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-524 Pielgrzymka, Pielgrzymka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48768775013, +48768775013 , fax. +48767437000
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pielgrzymka
  Pielgrzymka 109A/1
  59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie
  tel. +48768775013, +48768775013, fax. +48767437000
  REGON: 390647660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pielgrzymka.biz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej oraz WLZ na dz. nr 790, 789 w Proboszczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zaplecza szatniowego wraz z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji zasilającej energii elektrycznej przy boisku sportowym w Proboszczowie dz. nr 790. Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, kryta dachem stromym o konstrukcji drewnianej wspartej na stropie ceramicznym, gęsto żebrowym. Pokrycie dachówką ceramiczną, karpiówką na łatach drewnianych. Ściany budynku murowane w sposób tradycyjny z bloczków ceramicznych i ocieplone od zewnątrz styropianem. Powierzchnia zabudowy 109,4 m2, kubatura 265,7 m2, wysokość kalenicy 5,88 m. Obiekt wyposażony zostanie w instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia. Przyłącze wody poprowadzone z dz. nr 789 obręb Proboszczów. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Wewnętrzna linia zasilające kablem typu YKXS 5x6 mm2 z istniejącej szafki złączowo-pomiarowej do rozdzielni głównej w budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy z podaniem stawek cenotwórczych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach