Przetargi.pl
PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 456 400 , fax. 756 456 402
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bolesławiec
  ul. Rynek 41
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 756 456 400, fax. 756 456 402
  REGON: 23082140500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, posiadających uprawnienia do wykonywania działalności określonej w zamówieniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wypełnione w zakresie wskazanym w punkcie 5 niniejszej specyfikacji: 1) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, ZAWARTE W DRUKU OFERTA, 2) Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, ZAWARTE W DRUKU OFERTA. Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich oddzielnie) – dokument winien być złożony na żądanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach