Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej .

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, pl. Mariański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 117 219 , fax. 748 117 227
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  pl. Mariański 7/8
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 748 117 219, fax. 748 117 227
  REGON: 89005373100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione pozycje w załączniku nr 3 do SIWZ . 2. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa energii elektrycznej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w: - „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI REALIZACJI” ( załącznik nr 3.1 do SIWZ ) - Zestawienie obiektów i ilości zapotrzebowania na energie elektryczną dla poszczególnych taryf 23 WSzU-R SP ZOZ ( załącznik nr 3 do SIWZ ) - a także we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ. Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego – przetargi.23wszur.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych . Wykonawców obowiązują ustalenia dotyczące wadium, zawarte w SIWZ .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, która wymagana jest zapisami art. 32, ust.1 ustawy Prawo energetyczne ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z póz. zm. ) ważną w okresie wykonywania umowy. Ocena na podstawie ważnej koncesji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach