Przetargi.pl
Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik

Gmina Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Piaskowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 836 55 55, , fax. 076 836 55 67
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów
  Piaskowa 1
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 836 55 55, , fax. 076 836 55 67
  REGON: 39064731100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaglogow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik w formule „zaprojektuj i wybuduj” z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Program funkcjonalno-użytkowy” (PFU), opracowany przez ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, stanowiący załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), tj.: 1) Załącznik nr 1 do OPZ – PFU Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m., Bytnik wraz z załącznikami. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie Dokumentacji Projektowej niezbędnej dla wykonania Robót, 2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę), 3) wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące przedmiot zamówienia, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia przedmiotu zamówienia (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie), 4) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego robót, 5) wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, 6) uzyskanie decyzji pozwolenia użytkowania sieci kanalizacyjnej. 3. Jedynie w celach podglądowych (orientacyjnych) informuje się, że na podstawie koncepcji ogólny zakres robót wymagany w celu wybudowania zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla m. Przedmoście i m. Bytnik (w zakresie objętym kontraktem) przewiduje wykonanie: 1) kanałów grawitacyjnych o średnicy Ø160-200 o długości – ok.7,0 km 2) rurociągów tłocznych o średnicy Ø 90-125 o długości – ok. 3,3 km 3) sieciowych przepompowni ścieków – 4 szt. 4. Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz obiektów na sieci kanalizacyjnej, w tym m.in.: długości, średnic, studni rewizyjnych, studni rozprężnych, ilości i długości odgałęzień bocznych do poszczególnych posesji oraz ilości i parametry techniczne przepompowni ścieków ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót mogą ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji określonej w art. 22a ustawy. 4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach