Przetargi.pl
Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Generała Andersa 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8870505 , fax. 074 8477477
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
  ul. Generała Andersa 48 48
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8870505, fax. 074 8477477
  REGON: 89133781500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wymianę zużytych na fabrycznie nowe wodomierze w mieszkaniach i lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przystosowane do zastosowania zdalnego odczytu poprzez moduły komunikacyjne radiowe instalowane bezpośrednio na liczydle wodomierza. Wodomierze winny gwarantować sprawną pracę w poziomie i pionie. Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań. Zadanie 1 - Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych - budynki w obrębie działania BOK Śródmieście zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zadanie 2 - Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych - budynki w obrębie działania BOK Podgórze zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zadanie 3 - Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych - budynki w obrębie działania BOK Piaskowa Góra - Szczawienko zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zadanie 4 - Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych - budynki w obrębie działania BOK Sobięcin zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zadanie 5 - Dostawa i wymiana wodomierzy w lokalach gminnych - budynki w obrębie działania BOK Biały Kamień zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy rząda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1 -500 zł, Zadanie 2 - 2 000,00zł, Zadanie 3 - 600 zł, Zadanie 4 - 500,00 zł, Zadanie 5 - 1 200,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzbwalbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach