Przetargi.pl
DOSTAWA WODOMIERZY JEDNOSTRUMIENIOWYCH, USZCZELEK ORAZ PLOMB

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin 1, Księginice 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8408174 , fax. 076 8408174
 • Data zamieszczenia: 2016-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
  Księginice 14 14
  59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8408174, fax. 076 8408174
  REGON: 02051616500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy powołany przez Gminę Lubin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WODOMIERZY JEDNOSTRUMIENIOWYCH, USZCZELEK ORAZ PLOMB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy jednostrumieniowych wraz z uszczelkami i plombami w ramach wymiany wodomierzy na terenie Gminy Lubin: Zadanie nr 1: Wodomierze z modułem komunikacyjnym - łącznia ilość 350 kpl. Plomby plastikowe zatrzaskowe - łączna ilość 350 szt. Uszczelki - łączna ilość 700 szt. Zadanie nr 2: Wodomierze (różne średnice)- łącznia ilość 933 szt. Plomby plastikowe zatrzaskowe - łączna ilość 931 szt. Uszczelki - łączna ilość 1.870 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oddzielnie na każde z w/w zadań.Wykonawca dostarczy na własny koszt oraz ryzyko do siedziby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach 14. Dostarczony przedmiot musi być produktem fabrycznie nowym oraz oryginalnym tzn. wytwarzanym przez producenta będącego właścicielem nazw i znaków towarowych stosowanych do jego oznaczenia.Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w częściach w miarę potrzeb Zamawiającego.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji częściowych dostaw przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 3a i załączniku nr 3b do SIWZ, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (faks, e-mail) przez osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą.Każda dostawa wodomierzy dn20 musi zawierać nie mniej niż 100 sztuk wodomierzy ( lub kompletów z modułem radiowym), 100 plomb zatrzaskowych oraz 200 uszczelek.Przyjęcie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnego potwierdzenia wykonania dostawy.Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w przypadku, kiedy przedmiot umowy nie odpowiada treści zamówienia oraz nie posiada wymaganych dokumentów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z treścią zamówienia, Wykonawca dostarczy przedmiot umowy odpowiadający zamówieniu w terminie 3 dni od protokolarnego stwierdzenia powyższych faktów. W takim przypadku za termin dostawy uznany będzie termin dostawy przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem.Wykonawca przyjmie na siebie prawną i materialną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wywiązywania się z umowy, w tym roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.Warunki gwarancji:Wymagany okres gwarancji: - minimum 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca gwarantuje dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z parametrami określonymi w ofercie.Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca: ponosi pełną odpowiedzialność oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw w przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania dostarczonego przedmiotu umowy przy zachowaniu po stronie Zamawiającego prawidłowej eksploatacji; zobowiązany jest okazać na żądanie aprobatę techniczną, atest, certyfikat bądź inne dokumenty, konieczne do określenia właściwości, parametrów dostarczanego przedmiotu umowy.Termin płatności za wykonanie zamówienia: 30 dni od daty wystawienia faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w następujących formach:a)w pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;c)gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawcy wnoszą przelewem na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy Wschowa 75 8669 0001 2031 0310 0240 0005, a za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzającą dokonanie przelewu środków na rachunek Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium przetargowe - Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych, uszczelek oraz plomb. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami na rachunek bankowy, z którego dokonano polecenia przelewu lub na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/index,idmp,1094,r,r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach