Przetargi.pl
DOSTAWA WODOMIERZY JEDNOSTRUMIENIOWYCH, USZCZELEK ORAZ PLOMB

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin 1, Księginice 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8408174 , fax. 076 8408174
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
  Księginice 14 14
  59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8408174, fax. 076 8408174
  REGON: 02051616500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzukim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WODOMIERZY JEDNOSTRUMIENIOWYCH, USZCZELEK ORAZ PLOMB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy jednostrumieniowych wraz z uszczelkami i plombami w ramach wymiany wodomierzy na terenie gminy Lubin, w ilości: Wodomierze z modułem komunikacyjnym - łączna ilość 690 kpl.;Plomby plastikowe zatrzaskowe - łączna ilość 690 szt.; Uszczelki - łączna ilość 1380 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej wykonawcy wnoszą przelewem na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy Wschowa 75 8669 0001 2031 0310 0240 0005, a za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzającą dokonanie przelewu środków na rachunek Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium przetargowe - Dostawa wodomierzy jednostrumieniowych, uszczelek oraz plomb. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami na rachunek bankowy, z którego dokonano polecenia przelewu lub na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/index,idmp,1094,r,r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach