Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy domowych i przemysłowych wraz z modułami komunikacyjnymi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8462911 , fax. 076 8462960
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 2 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8462911, fax. 076 8462960
  REGON: 39055865900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy domowych i przemysłowych wraz z modułami komunikacyjnymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) zadanie 1: Dostawa wodomierzy DN 15÷150 z modułami radiowymi 433 MHz w ilości 450 szt. 2) zadanie 2: Dostawa wodomierzy DN 15÷20 z modułami radiowymi 868 MHz w ilości 427 szt. 4) zadanie 3: Dostawa wodomierzy sprzężonych DN 80 z nadajnikami impulsów w ilości 2 szt. Zakres i opis przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384211003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie 1 w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Zadanie 2 w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) Zadanie 3 w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgm-polkowice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach