Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6

Powiat Mielecki ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 78 00 400 , fax. 17 78 00 530
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mielecki
  ul. Wyspiańskiego 6
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 78 00 400, fax. 17 78 00 530
  REGON: 69058144200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, transport, rozmieszczenie i montaż mebli na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę wraz z transportem, rozmieszczeniem i montażem mebli i innego wyposażenia, w następującym asortymencie: a) biurko standard (BS) - 32 szt., b) nadstawka na blat biurka (N) - 25 szt., c) stolik dla petenta dostawiany do biurka (SP) - 28 szt., d) półka na klawiaturę (PK) - 30 szt., e) kontener mobilny (KM) - 32 szt., f) dostawka na skaner (DS) - 3 szt., g) dostawka lada do biurka (DL) - 3 szt., h) systemowy pojemnik na dokumenty (A) - 27 szt., i) szafka na dokumenty (SN) - 16 szt., j) szafka gospodarcza (SG) - 19 szt., k) szafka aktowa I (SAI) - 9 szt., l) szafka aktowa II (SAII) - 36 szt., m) zabudowa kuchenna niska (ZN) - 1 komplet, n) zabudowa kuchenna na filtr do wody (ZF) - 1 komplet, o) zabudowa kuchenna wysoka (ZW) - 1 komplet, p) lada barowa (LB) - 1 szt., q) półka zawieszona nad zabudową (P) - 1 szt., r) stół okrągły (STL) – 4 szt., s) krzesło kuchenne (KRZ) – 16 szt., t) stołek barowy (SB) – 3 szt., u) ścianka na magnesy (SM) - 1 szt., v) donica na kwiaty (DK) - 2 szt., w) szafka aktowa (SW) - 1 szt., x) stół konferencyjny (SD) - 1 szt., y) listwa ścienna I (LS1) – 2 szt., z) listwa ścienna II (LS2) – 1 szt., aa) zlewozmywak z syfonem i baterią (ZL) – 1 szt. 3. Przedmiot zamówienia musi być: fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, Zestawienie mebli i wyposażenia biurowego, stanowiące załączniki nr 6 do SIWZ oraz Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrz oraz mebli, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia na okres minimum 18 miesięcy. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego i stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 6. Zamawiający ustanawia prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia zakresu zamówienia o dodatkowe dostawy przedmiotu zamówienia po cenach jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy na formularzu cenowym. Posiadaczem opcji (podmiotem uprawnionym do jej wykonania) będzie Zamawiający. Wystawiającym opcję będzie wybrany Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa. Gwarantowany zakres zamówienia obejmuje meble i wyposażenie szczegółowo wymienione w ust. 2 niniejszej sekcji. Prawem opcji (zakres poszerzony) objęte zostają: a) biurko standard (BS) - 4 szt., b) nadstawka na blat biurka (N) - 4 szt., c) stolik dla petenta dostawiany do biurka (SP) - 4 szt., d) półka na klawiaturę (PK) - 4 szt., e) kontener mobilny (KM) - 4 szt., f) szafka niska na dokumenty (SN) - 4 szt., g) szafka gospodarcza (SG) - 4 szt., h) szafka aktowa I (SAI) - 4 szt., i) szafka aktowa II (SAII) - 4 szt., Zamawiający zobowiązany jest do realizacji zamówienia jedynie w zakresie gwarantowanym, natomiast uprawnieniem zamawiającego jest żądanie realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w całości, to jest w zakresie gwarantowanym i poszerzonym (objętym opcją). Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie szerszym niż gwarantowany. Szczegółowe warunki realizacji opcji określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Ilekroć w SIWZ i załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wszelkie ww. wskazania zostały przywołane w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych do określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych rozwiązań. Nie wykazanie rozwiązań równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania rozwiązań wymienionych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 8. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do wyniesienia dotychczasowych mebli z pomieszczeń Zamawiającego oraz do przeniesienia lub przewiezienia ich w miejsce lub miejsca wskazane przez Zamawiającego oddalone o nie więcej niż 5 km od siedziby Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji próbek i kolorów oklein poszczególnych mebli oraz zdjęć lub rysunków wraz z próbkami kolorystycznymi proponowanych do dostawy mebli i innego wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8 100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089) 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 1.2. Formularz cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ; 1.3. Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w SEKCJI III.3., które może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 1.4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.5. Dowód wniesienia wadium. 1.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, lub inny dokument służący wykazaniu udostępniania Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu trzeciego może zostać sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 3. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach