Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy toalet w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 35010 Rzeszów, ul. Sokoła
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 532 001 , fax. 178 532 748
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
  ul. Sokoła 7
  35010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 001, fax. 178 532 748
  REGON: 27977500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy toalet w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej (zwanej dalej „Projekt”), dotyczącej przebudowy toalet na poziomie parteru oraz na 1 piętrze w części administracyjnej, 1 toalety przy portierni oraz toalety z prysznicem przy garderobach artystów, w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (dalej „budynek Teatru”), wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych i uzgodnień oraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w oparciu o Projekt. Pomieszczenia toalet, o których mowa powyżej, zlokalizowane są w części administracyjnej (parter) oraz w części obejmującej przestrzeń widza Małej Sceny (1 piętro) i oznaczone są kolejno numerami od TM-01-08 do TM-01-10,TM-02-06 do TM-02-08, TD-00-31, TD-00-32. TD-00-33, TD-00-35, TD-00-36 oraz TD-02-12, TD-02-13 i TD-02-14 zgodnie z opracowaniem, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1 poniżej. Zakres Projektu obejmuje: 1. aktualizację inwentaryzacji budowlanej, o której mowa w pkt 4 ppkt 1) poniżej, oraz wykonanie inwentaryzacji branżowej, w zakresie niezbędnym do wykonania Projektu, 2. wykonanie projektu budowlanego, którego zakres szczegółowo określono w Części IV pkt 3 ppkt 1) OPZ, 3. wykonanie projektu wykonawczego, którego zakres szczegółowo określono w Części IV pkt 3 ppkt 2) OPZ. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w okresie realizacji robót budowlanych w oparciu o Projekt. Zamawiający przewiduje, że nadzór autorski będzie świadczony w okresie 02 maj 2019 – 31 październik 2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium. Kwota wadium wynosi: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę określoną w pkt 3.1. SIWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PEKAO S.A. O/Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu AG-270-2-2018.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach