Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz dygestorium dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na trzy pakiety.

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7253611 , fax. 22 7254714
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Radzików 1 1
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 22 7253611, fax. 22 7254714
  REGON: 00007948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz dygestorium dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na trzy pakiety.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz dygestorium dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, z podziałem na trzy pakiety: Pakiet 1 - Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Fitopatologii - Pracownia Chorób Roślin (pomieszczenia nr 69), Pakiet 2- Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Zakładu Traw Roślin Motylkowatych i Energetycznych - Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych (pomieszczenie nr 107) Pakiet 3-Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych oraz dygestorium dla Zakładu Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin-Laboratorium Kontroli GMO ( pomieszczenie nr 3 i 4), według zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z załączonym opisowym wykazem stanowiącym jednocześnie Formularz cenowy- załącznik nr 2 do SIWZ (dla wszystkich pakietów) Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli laboratoryjnych oraz dygestorium wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne i jakościowe stanowi: Dla Pakietu 1- załącznik nr 2a/1 do SIWZ Dla Pakietu 2- załącznik nr 2a/2 do SIWZ. Dla Pakietu 3- załaąznik nr 2a/3 do SIWZ Zamawiający zaleca dokonanie pomiarów własnych w celu zweryfikowania pomiarów i rozwiązań konstrukcyjnych ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 2a/1; 2a/2; 2a/3 do SIWZ. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin pomieszczeń po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu: dla Pakietu 1- z dr Piotrem Ochodzkim tel: 22/ 733 46 37 dla Pakietu 2- z dr Zbigniewem Bodzonem tel; 22/ 733 45 00 w. 577, 575, 576 dla Pakiet 3- z dr Sławomirem Sową tel: 22/ 733 45 00 w. 517 Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 39180000-7 Meble laboratoryjne 51430000-5 Usł instalowania sprzętu laboratoryjnego § 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: Dla Pakietu 1, 2- 4 tygodnie od daty zawarcia umowy Dla Pakietu 3- 6 tygodni od daty zawarcia umowy, Miejsce realizacji zamówienia: Pakiet 1 -IHAR-PIB Radzików- Zakład Fitopatologii - Pracownia Chorób Roślin Pakiet 2- IHAR-PIB Radzików - Zakład Traw Roślin Motylkowatych i Energetycznych - Pracownia Traw Pastewnych i Roślin Motylkowatych Pakiet 3- IHAR-PIB Radzików- Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin- Laboratorium kontroli GMO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ihar.edu.pl/przetargi3.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach