Przetargi.pl
Dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7

Szkoła Podstawowa Nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 774 56 36 , fax. 22 774 56 36
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 7
  ul. Królowej Jadwigi 7 7
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 774 56 36, fax. 22 774 56 36
  REGON: 00124616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp7.legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie, ul. Królowej Jadwigi 7. 2. Dostawa towaru następować będzie w drodze dostaw częściowych (sukcesywnie, w zależności od potrzeb szkoły) w okresach od kwietnia do czerwca i od września do grudnia 2012 r. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części: Część 1 - dostawa mięsa i wędlin zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; Część 2 - dostawa warzyw, owoców, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; Część 3 - dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych, zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; Część 4 - dostawa nabiału i produktów mleczarskich zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; Część 5 - dostawa ryb, owoców i warzyw głęboko mrożonych zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; Część 6 - dostawa różnych artykułów spożywczych zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp7.legionowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach