Przetargi.pl
dostawa i montaż mebli biurowych

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-729 Łódź, ul. Smutna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 373 196 , fax. 426 781 037
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
  ul. Smutna 28
  91-729 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 373 196, fax. 426 781 037
  REGON: 47169623500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa i montaż mebli biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych wraz z ich wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem oraz wypoziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach na dwóch kondygnacjach budynku Zamawiającego, mieszczącego się w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54 w Łodzi. 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble na swój koszt i ryzyko. 3. Szczegółowy, rodzajowy opis wyposażenia objętego postanowieniami niniejszej umowy, wraz z wykazem parametrów technicznych określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 4. Dostarczane meble będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane oraz posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, w szczególności muszą spełniać minimalne wymagania i atesty zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973). 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wnieść, zamontować oraz wypoziomować meble w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 15:00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym w szczególności z transportem mebli, ich ubezpieczeniem na czas transportu, opakowaniem, dostarczeniem, załadunkiem, wyładunkiem, montażem, ustawieniem i wypoziomowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uporządkowaniem terenu po montażu (zabranie opakowań etc). 7. W przypadku, gdy w czasie realizacji dostawy (montaż, wniesienie) osoby działające w imieniu Wykonawcy uszkodzą mienie Zamawiającego, w tym ściany sufity, podłogi itp., Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych elementów i przywrócenia ich do stanu pierwotnego, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu szkody. W przypadku braku naprawy elementów przez Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu wykonał zamówienie do dnia 31.10.2019r., z zastrzeżeniem pkt 9. 9. Warunkiem koniecznym i nienegocjowalnym jest realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia sali wykładowej (poz. 14, poz. 41 – 48 szt - oraz poz. 42 – 2 szt. Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia ) oraz biura obsługi klienta (poz. 1, poz. 17 – 1 szt, poz. 21, poz. 39 – 4 szt., poz. 42 – 3 szt. Zestawienia ilościowego zawartego w opisie przedmiotu zamówienia ) w terminie do 10.10.2019r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty 2) Zaakceptowany wzór umowy 3) Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowaniu 5) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - w terminie 3 dni zgodnie z art.24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Opis techniczny oferowanych mebli wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ (załącznik nr 1 do SIWZ). 6.1) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 6.1.1) ulotki producenta lub katalogi lub opisy oferowanych produktów, które mają być dostarczone, zawierające: parametry techniczne i estetyczne danego mebla (opisane w sposób umożliwiający ich porównanie z opisem technicznym parametrów zawartych w specyfikacji zamawiającego), rysunki lub fotografie (w odpowiedniej skali), których autentyczność musi zostać potwierdzona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 6.1.2) świadectwo z badań pianki oferowanych mebli tapicerowanych zgodnych z normą PN EN 1021-1,2 wydane przez niezależną jednostkę uprawnioną do przeprowadzania badań w tym zakresie; 6.1.3) oświadczenie producenta o możliwości wykonania, dla przedmiotowego postępowania, oferowanych krzeseł, foteli i sof z pianek trudnopalnych zgodnych z normą PN EN 1021-1,2; 6.1.4) w odniesieniu do tapicerek oferowanych krzeseł, foteli : sprawozdania z badań, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wydane przez niezależne uprawnione do tego jednostki, potwierdzające zgodność parametrów i spełnianie norm wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym ścieralność, trudnopalność, odporność na piling (nie dotyczy foteli tapicerowanych skórą naturalną); 6.1.5) w odniesieniu do oferowanych krzeseł obrotowych i fotela gabinetowego obrotowego: protokoły oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) wydane przez niezależne uprawnione do tego jednostki; 6.1.6) potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł obrotowych i fotela gabinetowego obrotowego z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość); 6.1.7) potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł K1 z normą PN EN 16139:2013; 6.1.8) potwierdzenie zgodności oferowanych krzeseł K2 oraz K3 z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007; 6.1.9) potwierdzenie zgodności oferowanych mebli B1-B6, ST1-ST4 z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju : PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą; 6.1.10) potwierdzenie zgodności oferowanych szaf SZ1, SZ2, SZ4 oraz kontenerów K1 i K2 z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą; 6.1.11) Certyfikat ISO 9001:2015 potwierdzający posiadanie przez producenta oferowanych krzeseł, foteli i sof wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów; 6.1.12) Certyfikat IO 14001:2015 potwierdzający posiadanie przez producenta oferowanych krzeseł, foteli i sof wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych i ich komponentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach