Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BĘDKÓW

Gmina Będków ogłasza przetarg

 • Adres: 97-319 Będków, ul. Parkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7257010, 7257014, , fax. 447 257 012
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Będków
  ul. Parkowa 3
  97-319 Będków, woj. łódzkie
  tel. 044 7257010, 7257014, , fax. 447 257 012
  REGON: 59064789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bedkow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BĘDKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 1.1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Będków oraz wyposażenie wszystkich właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku . 1.2.Informacje ogólne mające wpływ na wycenę zamówienia: 1.2.1 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady komunalne ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Będków. 1.2.2 Powierzchnia gminy: 58 km² . 1.2.3 Łączna liczba osób według złożonych deklaracji na dzień 04.09.2019 r. wynosi 3044 1.2.4 Liczba deklaracji na wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wg stanu na dzień 04.09.2019 r. wynosiła 892 szt. Ilość deklaracji na wywóz odpadów z nieruchomości mieszanych według stanu na dzień 04.09.2019 r. wynosiła 8 szt. 1.2.5. Na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego według złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 99,24% zadeklarowało segregację odpadów. 1.2.6. Ilość złożonych oświadczeń od mieszkańców, którzy deklarują posiadanie w 2020 roku własnych kompostowników, na których zobowiązują się gospodarować odpady biodegradowalne wynosi: 751 (2651 zadeklarowanych) 1.3 W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: 1) z zamieszkałych i nie zamieszkałych nieruchomości: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje: - papier i tektura, - metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (odpady suche), - opakowania ze szkła, - odpady ulegające biodegradacji (bioodpady), - popiół z palenisk gospodarstw domowych, c) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 z aptek–wykaz aptek stanowi załącznik nr 13, d) zużytych baterii o kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego – wykaz placówek stanowi załącznik nr 14. 2) z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe odpady komunalne: a) przeterminowane leki, b) zużyte baterie i akumulatory, c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, d) odpady wielkogabarytowe, e) odpady budowlano-rozbiórkowe, f) zużyte opony, g) odpady ulegające biodegradacji (zielone), h) opakowania ze szkła, i) opakowania z tworzyw sztucznych, j) opakowania z papieru i tektury, k) chemikalia, l) opakowania z metali, ł) opakowania wielomateriałowe, m) popiół z palenisk gospodarstw domowych. 1.4. Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 1.4.1 Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednie pojemniki tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą nr XVIII/107/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2016 r. poz. 3267) z późniejszymi zmianami, tj. uchwałą nr IX/76/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 04-09-2019 r. oraz uchwałą nr XVIII/106/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków (DZ. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3177) zmienionej uchwałą nr XIX/115/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/106/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3909) i późniejszymi zmianami, tj. uchwałą z dn. 04-09-2019 r. Nr IX/75/19. 1.5.Przedmiotem Zamówienia jest również zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych polegająca na przejeździe i załadunku odpadów zgodnie z harmonogramem. 1.5.1.Zadanie polega na: a) zebraniu wystawionych przed nieruchomościami następujących rodzajów odpadów: - 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny) - 20 01 40 – Metale (złom) - 20 01 35 * - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory) - 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze) - 20 01 23 * - Urządzenia zawierające freony (lodówki) - 16 01 03 - Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400) - 20 01 33 * - Baterie i akumulatory - 20 02 01 -Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane) b) załadunku na środek transportu c) zagospodarowaniu odebranych odpadów d) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady w przypadku zanieczyszczeń powstałych z winy wykonawcy, w szczególności rozsypania. 1.5.2.Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. 1.5.3.Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane w systemie akcyjnym raz w roku. 1.5.4.Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie wskazany w harmonogramie odbioru odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł wpłacone na wskazany numer konta bankowego w SIWZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że: - jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zmianami), - posiada wpis w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) w zakresie transportu odpadów oraz zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ma nadany indywidualny nr rejestrowy.” - wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach