Przetargi.pl
Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem na potrzeby ZRM w SPZOZ w Wieluniu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Szpitalna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 406 800, , fax. 438 406 801
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
  Szpitalna 16
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 406 800, , fax. 438 406 801
  REGON: 31014300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem na potrzeby ZRM w SPZOZ w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem dla potrzeb ZRM stacjonujących w SPZOZ w Wieluniu. 2. Główny kod CPV: 34114121-3 – karetki. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne wymagania dotyczące parametrów techniczno- użytkowych ambulansu zawiera załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznik – Zestawienie parametrów punktowanych. 4. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany: a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że ewentualne nazwy( znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywane, tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej. b) poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30, ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznacza to, że przedmiot zamówienia został określony przez Zamawiającego poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych 5. Zamawiający wymaga zaoferowania pojazdu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku. Sprzęt medyczny i wyposażenie ambulansu musi być również fabrycznie nowe, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789 lub równoważnej dla ambulansu typu B ( wymagane przez NFZ). 6. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz.211 ze zm.) Na potwierdzenie tego faktu każdy Wykonawca złoży wraz z ofertą stosowne oświadczenie a potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przedmiotowych dokumentów – zostaną dostarczone przez wybranego Wykonawcę po podpisaniu umowy, wraz z przedmiotem zamówienia. Ponadto zaoferowany sprzęt medyczny ma spełniać wymagania aktualnej normy PN EN 1865-1 i PN EN 1865-4 ( lub norm równoważnych) w zakresie stosownym do prowadzonego postępowania. 7. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego ( samochód bazowy wraz zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r.poz.1475). Ponadto ambulans powinien posiadać dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe ( kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikującą zgodnie z normą PN –EN 1789. Kopię takiego dokumentu należy załączyć do oferty lub podać datę wystawienia, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania – testy zderzeniowe. Oryginały powyższych dokumentów powinny zostać dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia. 8. Opis właściwości, zasady bezpieczeństwa użytkowania, termin ważności oraz numery świadectwa rejestracji muszą znajdować się na dostarczonych urządzeniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 9. Wraz z przedmiotem zamówienia wyłoniony w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć: deklaracje zgodności z polską normą opisaną w punkcie 5, dokumenty wymienione w pkt 7, instrukcje obsługi, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji ambulansu oraz sprzętu medycznego stanowiącego jego wyposażenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty dostawy. 11. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przekazania ambulansu z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych. 12. Wykonawca zobowiązany do współpracy w trakcie procesu rejestracji poprzez bieżące i niezwłoczne uzupełnianie wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe. 13. Zamawiający wymaga udzielenia następujących minimalnych okresów gwarancji ( bez limitu kilometrów) liczonych od daty podpisania bez uwag i zastrzeżeń protokołu zdawczo- odbiorczego: a) mechaniczna na pojazd bazowy – 24 miesiące bez ograniczenia przebiegu; b) powłoka lakiernicza - 24 miesiące; c) zabudowa medyczna – 24 miesiące; d) nosze i inne urządzenia medyczne - 24 miesiące. 14. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dla zaoferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski, położony najbliżej siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach