Przetargi.pl
„Sporządzenie mapy do celów prawnych”

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6337191, 42 2050307 , fax. 426 329 311
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
  ul. Sienkiewicza 3
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6337191, 42 2050307, fax. 426 329 311
  REGON: 47205764900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkiwschodni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sporządzenie mapy do celów prawnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie mapy do celów prawnych umożliwiającej ujawnienie, we wszystkich księgach wieczystych w miejsce dawnych części działek nr 3729, 3727,1772 i 3748 (dla których urządzona jest księga wieczysta PT1P/00026654/3) ich aktualnych: granic, numerów i powierzchni lub przekazanie innych materiałów geodezyjno-kartograficznych umożliwiających doprowadzenie do zgodności ksiąg wieczystych odnoszących się do ww. nieruchomości z ewidencją gruntów i budynków. Zamawiający przewiduje konieczność zbadania około 25 ksiąg wieczystych. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie wykonywania prac, należy to uwzględnić w składanej ofercie. Oferent musi oświadczyć, iż zapoznał się z aktami księgi wieczystej PT1P/00026654/3 przed złożeniem oferty. W przygotowanej mapie należy zawrzeć analizę i rozliczenie całości obszaru objętego ww. księgą, w tym działek, które należałoby odłączyć albo są już ujawnione w innych księgach wieczystych, powstałych na podstawie decyzji podziałowych z dawnych działek nr: 3729, 3727,1772 i 3748. 2. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych; b) badanie ksiąg wieczystych. 2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1. czynności. 3) Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, Wykonawca złoży Zamawiającemu, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania czynności określonych w pkt. 1 na podstawie umowy o pracę. 4) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, winno również zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w pkt. 1, gdy złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego. Kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach