Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko

Gmina Mokrsko ogłasza przetarg

 • Adres: 98-345 Mokrsko, Mokrsko
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 841 18 18 , fax. 43 886 32 77
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mokrsko
  Mokrsko 231
  98-345 Mokrsko, woj. łódzkie
  tel. 43 841 18 18, fax. 43 886 32 77
  REGON: 73093465400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Mokrsko, w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. i wyposażenie ich w pojemniki lub worki na odpady, wg uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Świadczenie w/w usługi ma być prowadzone w sposób zgodny z zapisami: 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm., 3) Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 przyjętego uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 20 czerwca 2017 r., 4) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90533000-2 Usługi zagospodarowania odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 4. W wyniku podpisanej umowy Wykonawca za określoną w umowie cenę wykona usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Mokrsko. Usługa obejmuje również dostawę pojemników lub worków na odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego oraz wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiącego własność gminy Skomlin w pojemniki/kontenery oraz odbiór odpadów z tego punktu. 5. Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, b) segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: - papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, - szkło, w tym opakowania ze szkła, - surowce suche – odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, odpady kuchenne, c) odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – w zależności od potrzeb, na zgłoszenie: - opakowania z papieru i makulatury, - opakowania z metali, - opakowania z tworzyw sztucznych, - opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, - opakowania ze szkła, - odpady ulegające biodegradacji, - przeterminowane leki, - odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), umieszczone ze względu na wymogi sanitarne oraz względy bezpieczeństwa w specjalnych, jednorazowych pojemnikach, odpornych na przekłucia, zabezpieczających przed urazem, - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - inne odpady niebezpieczne, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - odpady budowlane i rozbiórkowe, - zużyte opony o kodzie 16 01 03 (rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli, oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej), - chemikalia, - odpady nie wymienione w innych podgrupach (popiół, żużel). d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon – w okresie zamówienia jeden raz w półroczu, na zasadzie mobilnej zbiórki ww. odpadów sprzed posesji. Usługa będzie wykonywana w godzinach 6:00 – 20:00. W celu poprawnej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu gminy Mokrsko. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi jej integralną całość. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania wynosi 1 100 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie zł: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ruścu O/Mokrsko nr rachunku: 49 9264 0009 0020 0006 2000 0110 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZFIDiS.271.4.2020”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, że: 1) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Mokrsko, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 2) posiada aktualne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z póżn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach