Przetargi.pl
Remont II piętra budynku byłej chirurgii na potrzeby administracji w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Królewska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8244182, 8244247, , fax. 43 8232071
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Królewska 29
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8244182, 8244247, , fax. 43 8232071
  REGON: 00031251500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdwola.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont II piętra budynku byłej chirurgii na potrzeby administracji w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont II piętra budynku byłej chirurgii na potrzeby administracji w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.Określenie przedmiotu zamówienia: Remont II kondygnacji budynku byłej chirurgii na potrzeby administracji w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w zakresie prac budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 1. Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać zgodnie z dokumentami zawartymi w załączniku do SIWZ, tj.: z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wykonaną przez: Projektowanie i Nadzory Budowlane inż. Jerzy Malinowski. 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem bezwzględne pierwszeństwo należy przyznać dokumentacji projektowej. 3. Wszystkie prace prowadzone będą w ruchu ciągłym Szpitala i nie jest przewidywane jego ograniczenie. Wykonawca ma obowiązek: a. Zorganizować wszystkie prace remontowe w sposób nie narażający innych pracowników pracujących w budynku na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności m.in. takich jak wydzielenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych; b. Zapewnić swobodny dostęp do instalacji i urządzeń podlegających konserwacji i wymagających regulacji parametrów; c. Prowadzić realizację w sposób zapewniający ciągłą możliwość użytkowania obiektu bez względu na porę roku oraz zabezpieczy plac budowy w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych oraz każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprząta teren wokół budowy. 4. Wszystkie prace należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 5. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi polskimi normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowywanych materiałów i urządzeń. 6. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznanie się z dokumentami zawartymi w zał. do SIWZ. Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie, z p. Witoldem Sradomskim- tel. (43) 824 41 45. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej lub oświadczenia o nieskorzystaniu z możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. 7. Przedmiar robót, zawarty w załączniku do SIWZ, służyć może Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i w trakcie realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy, z tytułu informacji w nim zawartych. Wszelkie wątpliwości lub stwierdzone rozbieżności pomiędzy dokumentami zawartymi w ww. załączniku, a stanem faktycznym należy zgłaszać Zamawiającemu w trybie art. 38 ustawy Pzp. 8. Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiar robót, pełnić będzie jedynie funkcję informacyjną, a obowiązującą ceną oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót określonych w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego (wykonanego metodą szczegółową) nie pominąć i nie zmieniać wielkości żadnej z pozycji przedmiarowych. Wykonanie zamówienia rozliczne będzie w formie wynagrodzenia ryczałtowego, co powoduje, ze Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów robót dodatkowych, których konieczność wykonania dodatkowych prac, o których mowa w SIWZ zaistnieje konieczność wykonania dodatkowych prac, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, czy też będących konsekwencją wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez prawa do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 9. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia najpóźniej w chwili podpisania umowy. 10. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), Wykonawca, tak na etapie sporządzania oferty, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, powinien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy przedłożenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie, niemniej na etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, będzie wymagał takich dokumentów, przed zastosowaniem tych materiałów i urządzeń. 11. Wszystkie opisy materiałów i urządzeń oraz przyjęte technologie użyte w Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oraz wycenę materiałów, technologii i urządzeń równoważnych materiałom, technologii i urządzeń równoważnych materiałom, technologiom i urządzeniom szczegółowo opisanym w przedstawionej przez Zamawiającego Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. Urządzenia, materiały parametry techniczne i eksploatacyjne materiałów, technologii i urządzeń szczegółowo opisanych w w/w dokumentacji, a także spełniać ich funkcje użytkowe. Wykazanie, że materiały równoważne spełniają standardy wskazane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza: a. zabezpieczy teren robót, mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego; b. w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy; c. zapewni we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne); d. po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, uporządkuje teren budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzi go do stanu nie gorszego, jaki był przed rozpoczęciem robót; 13. Prace przygotowawcze, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wywóz i utylizacja odpadów, mycie i czyszczenie terenu robót wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem po wykonaniu prac, zostaną zrealizowane staraniem Wykonawcy na ryzyko i koszt, który należy uwzględnić w cenie ofertowej. 14. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 60-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem pkt 16 poniżej. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji będą wykonywane w ramach wartości zamówienia. 15. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 17. W przypadku, gdy producent materiałów, urządzeń, maszyn i wyposażenia udziela gwarancji na okres dłuższy, niż określony w pkt. 13, obowiązuje okres gwarancji udzielony przez producenta. 18. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszych SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie i/ lub mieniu powstałe w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. 20. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zatrudnionych w brygadach lub samodzielnie wykonujących czynności w zakresie robót budowalnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm) 21. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Zamawiający wymaga, by Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedstawił Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt 20 powyższej czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że w/w czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wzór oferty na roboty budowlane Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach