Przetargi.pl
Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Poddębickiego

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 678 78 00 , fax. 436 782 701
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
  ul. Łęczycka 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 43 678 78 00, fax. 436 782 701
  REGON: 73093482600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poddebicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Poddębickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa posypywarki drogowej i pługa odśnieżnego, fabrycznie nowych, spełniających w szczególności podane wymogi techniczno-eksploatacyjne i użytkowe – załącznik nr 2, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej umowy 2. Charakterystyka i zakres prac: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 6, tabela parametrów techniczno-eksploatacyjnych i użytkowych – załącznik nr 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli na etapie składanie ofert są mu już znana. 4.Miejsce realizacji zamówienia każdej części: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice (plac). 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – Zamawiający nie stawia wymagań ze względu na charakter zamówienia. 6. Wymagania jakościowe i materiałowe. Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gor¬szych od założonych w ww. dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144440-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium przedmiotu zamówienia w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Nr 54 9263 0000 0004 3850 2000 0002 z dopiskiem Przetarg nieograniczony – Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Poddębickiego nr sprawy: FS.272.15.2019 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój 320, III piętro w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Poddębicach. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Powiatu Poddębickiego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4. 3. Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 4. Dokument z którego wynika prawo do podpisania oferty i innych dokumentów składanych wraz z ofertą (chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn.zm) o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium (jeśli dotyczy) 6. Wypełniony/e załączniki nr 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach