Przetargi.pl
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Dobroń II

Gmina Dobroń ogłasza przetarg

 • Adres: 95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6772683, 6772130 , fax. 436 772 679
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobroń
  ul. 11 Listopada 9
  95-082 Dobroń, woj. łódzkie
  tel. 043 6772683, 6772130, fax. 436 772 679
  REGON: 73093462500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dobron.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Dobroń II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Dobroń, obejmująca: 1) Wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 obr. 7 Ldzań gm. Dobroń II. Droga gminna wewnętrzna działka nr 396 obr. 7 Ldzań od drogi gminnej 108060E do działki 584/6, obecnie droga posiada nawierzchnię z frezu asfaltowego o szerokości zmiennej 4,20 m. Po obu stronach drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,7 ÷ 1,0 m odwodnienie drogi istniejącymi nieutwardzonymi poboczami. W ramach zadania zostanie wykonane: a) wytyczenie drogi w terenie, b) wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, c) wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 d) wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,0 m na odcinku 360m, grubość po zagęszczeniu 4 cm. e) Regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, f) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, g) wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 6 cm. 2) Wykonanie przebudowy ulic w Orpelowie ul. Parkowa obr. 11 gm. Na drodze gminnej wewnętrznej w Orpelowie Numerki Gmina Dobroń działka nr 108, obręb 11 Orpelów, na odcinku 200 m szerokości 4,0 m wykonanie nakładki asfaltowe, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią, Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej w Orpelowie Numerki, obejmuje następujące czynności: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod a. kolejne warstwy, b) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 c) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 200m, d) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, e) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, f) utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 4 cm. 3) Wykonanie przebudowy ul. Porazińskiej Chechło Pierwsze obręb 2 gm. Dobroń. Na drodze gminnej wewnętrznej w Chechle Pierwszym działki nr 223/4, 223/5, 223,6, 224/4, 224,7 108, obręb 2 gm. Dobroń, na odcinku 285 m szerokości 4,0 m wykonanie nakładki asfaltowe, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią, Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej ul. Porazińskiej w Chechle Pierwszym, obejmuje następujące czynności: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod kolejne warstwy, b) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 c) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 285m, d) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, e) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, f) utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 4 cm. 4) Wykonanie przebudowy fragmentu ulicy Ogrodowej w Chechle Drugim, obręb 3 Chechło Drugie gm. Dobroń. Na drodze gminnej wewnętrznej w Chechle Drugim działki nr dz. nr 218/1, 219/1, 231/14, 231/16, obręb 3 gm. Dobroń, na odcinku 200 m szerokości 4,0 m wykonanie nakładki asfaltowe, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 70 cm (strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią, Remont nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowej w Chechle Drugim, obejmuje następujące czynności: a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod kolejne warstwy, b) ułożenie nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 60kg/m2 c) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 350m, d) regulacja włazów do studni kanalizacyjnych, e) regulacja skrzynek do zasuw wodociągowych, f) zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 4 cm. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) organizację placu budowy, 2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek), 3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące przepisy prawa, 4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową, 5) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót. 3. W obowiązku Wykonawcy leży: 1) ustanowienie kierownika robót, 2) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 3) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót, 4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, 5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót, 7) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż, 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 9) zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy, 10) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, 11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą, 12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń, 13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego, 14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, 15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2016r., poz. 290). W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego, 16) przedstawianie osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 18) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 19) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ, 20) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 21) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 22) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym winno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego i osobom wykonującym roboty oraz zapewnić płynność ruchu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach