Przetargi.pl
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu do ogrzania obiektów Gminy Daszyna

Gmina Daszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 99-107 Daszyna, Daszyna 34a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3890400 , fax. 024 2890400
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daszyna
  Daszyna 34a 34a
  99-107 Daszyna, woj. łódzkie
  tel. 024 3890400, fax. 024 2890400
  REGON: 61101588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daszyna.bip.cc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu do ogrzania obiektów Gminy Daszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż gazu dla potrzeb obiektów Gminy Daszyna tj. do punktu wyjścia do systemu dystrybucyjnego Gminy Daszyna (punkt wyjścia Witonia). Zakres zamówienia obejmuje zakup gazu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w ilości szacunkowej łącznej 798.100,00 kWh. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacunkowa ilość gazu ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne, nie stanowi zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedaży gazu i ma być wykonane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz.U z 2012 r poz. 1059 z późn.zm.), Kodeksu cywilnego i przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie. Gmina Daszyna jest zwolniona od podatku akcyzowego na wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych (ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym - Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.). Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Gmina Daszyna będzie dokonywać zakupu paliwa gazowego w punkcie wyjścia do systemu dystrybucyjnego Gminy Daszyna (punkt wyjścia Witonia). Oferta nie ma obejmować świadczenia usługi dystrybucji i świadczenia usługi kompleksowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.daszyna.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach