Przetargi.pl
DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.

"SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 731 65 00
 • Data zamieszczenia: 2016-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o.o.
  ul. Sportowa 8 8
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. 44 731 65 00
  REGON: 10068625300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA (SPRZEDAŻ) I DYSTRYBUCJA GAZU DO OBIEKTÓW SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 4 377 789 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający złoży wypowiedzenie obecnie obowiązujących umów kompleksowych na dostawę (sprzedaż) paliw gazowych w dniu podpisania umowy z nowym Sprzedawcą. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) paliwa gazowego: czerwiec 2016 roku, nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy paliw gazowych. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25. 3.2 Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowa-dzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazo-wego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych (w przypadku gdyby Zamawiający nie dopełnił tego obowiązku), zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie sto-sownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego. 3.3 Dostarczanie gazu ziemnego będzie się odbywało na podstawie umowy zawierającej po-stanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2012 roku nr 1059 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonaw-czymi do tej ustawy. 3.4 Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 3.5 Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porów-nania ofert. 3.6 Stawki opłat dystrybucyjnych wskazane w Załączniku nr 2 muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty przyjmą wskazane wartości stawek dla całego okresu realizacji zamówienia. 3.7 Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umowy kompleksowej za-wartej przez Zamawiającego, dla wszystkich punktów poboru szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN 2) Ostateczny termin wniesienia wadium upływa dnia 08.04.2016 r. do godz.1030 3) Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych (w postaci oryginału dokumentu) - gwarantowane na czas zwią-zania z ofertą; gwarancjach ubezpieczeniowych (w postaci oryginału dokumentu) - gwarantowane na czas związania z ofertą; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.14.1804 z późn. zm.). W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji Wykonawca do oferty załączy 2 egz. gwarancji: ksero gwarancji poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę umoco-waną do działania w firmie Wykonawcy oraz oryginał gwarancji. Ksero gwarancji będzie częścią oferty, trwale z ofertą połączoną jako Załącznik do SIWZ, natomiast oryginał gwa-rancji stanowić będzie odrębny dokument, który zostanie niezwłocznie przez Zamawiające-go zwrócony Gwarantowi, z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta. Wykonawca wraz z gwarancją załączy odpis z KRS Gwaranta - firmy udzielającej gwa-rancji na potwierdzenie, że osoby, które złożyły podpisy na dokumencie gwarancji są umo-cowane do działania w firmie Gwaranta, ewentualnie z załączeniem niezbędnych pełno-mocnictw w celu zachowania ciągłości umocowań prawnych. Odpis z KRS Gwaranta i nie-zbędne pełnomocnictwa należy przedłożyć w 1 egz. i trwale z ofertą połączyć. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: BANK MILLENNIUM Nr rachunku: 39 1160 2202 0000 0001 6247 5005 z zaznaczeniem Wadium - CRZPU/ 5 /2016 - Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu do obiektów SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. 4) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 9). 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 4) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o któ-rych mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przy-czyn nieleżących po jego stronie. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zo-stała wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-ślonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.solpark.bip.kleszczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach