Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) oraz świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, przesyłanego sieciami gazociągów o ciśnieniu nie mniejszym niż 100 kPa dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi. Zamówienie podzielono na dwie części

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 636 53 26 , fax. 042 632 9133
 • Data zamieszczenia: 2014-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi
  ul. Północna 27/29 27/29
  91-420 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 636 53 26, fax. 042 632 9133
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) oraz świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, przesyłanego sieciami gazociągów o ciśnieniu nie mniejszym niż 100 kPa dla potrzeb Agencji Nieruchomości Rolnych OT Warszawa Filia w Łodzi. Zamówienie podzielono na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E) oraz świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, przesyłanego sieciami gazociągów o ciśnieniu nie mniejszym niż 100 kPa do obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na terenie województwa łódzkiego. Zamówienie podzielono na dwie części. Część 1: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do zasilania lokalnej kotłowni gazowej, usytuowanej w budynku dworu w miejscowości Byszewy Nr 43, gm. Nowosolna, pow. łódzki wschodni (dz. nr ewid. 50/11 i 50/8). Część 2: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do zasilania lokalnej kotłowni gazowej, służącej do ogrzewania budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Szkolnej 14 w Widzewie, gm. Ksawerów, pow. pabianicki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach