Przetargi.pl
Dostawa i tankowanie paliw do samochodów służbowych i sprzętu silnikowego UM w Aleksandrowie Łódzkim, do samochodu służbowego OPS w Aleksandrowie Łódzkim oraz do samochodów pożarniczych OSP z terenu gminy Aleksandrów Łódzki

Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7121018, 7121620 , fax. 042 7121780
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
  Pl. Kościuszki 2 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 7121018, 7121620, fax. 042 7121780
  REGON: 00053261300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i tankowanie paliw do samochodów służbowych i sprzętu silnikowego UM w Aleksandrowie Łódzkim, do samochodu służbowego OPS w Aleksandrowie Łódzkim oraz do samochodów pożarniczych OSP z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw: etyliny Pb-95, oleju napędowego (ON) oraz gazu (LPG) do samochodów służbowych i sprzętu silnikowego, należących do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, do samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim oraz do samochodów pożarniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji w systemie elektronicznych kart paliwowych w terminie do 31.12.2018 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: -benzyna bezołowiowa (Pb-95) - około 18.500 litrów, -olej napędowy (ON) - około 70.500 litrów, -gaz (LPG) - około 3.000 litrów. 3. Tankowania odbywać się będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakupu, ze względu na aktualne potrzeby. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680) oraz wymogi określone w normach PN-EN 590, PN-EN 589 i PN-EN 228. 5. Zakup paliw dokonywany będzie na stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 stacja paliw musi znajdować się w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim (Plac Kościuszki 2). Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni miesiąca. 6. Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, do samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim oraz do samochodów pożarniczych OSP z terenu gminy Aleksandrów Łódzki za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych dla każdego pojazdu osobno oraz do sprzętu silnikowego, pojemników i innych pojazdów za pomocą elektronicznych kart paliwowych wystawionych na Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, tzw. na okaziciela. Specyfikacja samochodów służbowych, z wyszczególnieniem marek i numerów rejestracyjnych będzie stanowiła załącznik do umowy. 7. Każdorazowe tankowanie paliwa będzie dokonywane po cenie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu wynikającego z zawartej umowy wyrażonego w %, naliczanego od ceny brutto. W/w upust będzie stały w czasie całego trwania umowy. 8. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie dokonanych zakupów paliwa 2 razy w miesiącu tj. od 1-go do 15-go oraz od 16-go do ostatniego dnia miesiąca. Każdorazowo do zbiorczej faktury VAT wystawianej na koniec okresu rozliczeniowego Wykonawca dołączy następujące informacje: datę i czas dokonania transakcji, nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji, ilość i rodzaj paliwa, jego cenę jednostkową brutto, wartość zakupu po upuście, wysokość upustu oraz numer karty paliwowej. Wykonawca wystawi 5 oddzielnych faktur zbiorczych wg. następującego podziału: oddzielna faktura zbiorcza na zakupy dokonane na karty paliwowe dla samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, oddzielna faktura zbiorcza na zakupy dokonane na kartę paliwową dla samochodu służbowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, oddzielna faktura zbiorcza na zakupy dokonane na karty paliwowe dla samochodów pożarniczych OSP z terenu gminy Aleksandrów Łódzki, 2 oddzielne faktury na każdą z kart na okaziciela. 9. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu 27 kart paliwowych na numery rejestracyjne pojazdów oraz 2 kart na okaziciela niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. Za wydanie pierwszych kart paliwowych oraz 2 kart na okaziciela Wykonawca nie pobierze żadnych opłat. Każda karta musi być zabezpieczona kodem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kart paliwowych w trakcie obowiązującej umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych Zamawiającego. Na karcie paliwowej pojazdu będą zakodowane następujące dane: nazwa użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj paliwa itp. 10. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty paliwowej, Wykonawca, po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego, dokona natychmiastowego zablokowania karty. Wykonawca wyda duplikat karty nieprawidłowo funkcjonującej z winy Wykonawcy bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Za kartę nową lub zniszczoną/zablokowaną z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci opłatę zgodną z cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek wydać ją w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aleksandrow-lodzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach