Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 7144332, 7144505 , fax. 42 7144530
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
  ul. Parzęczewska 35 35
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 7144332, 7144505, fax. 42 7144530
  REGON: 00067763600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:50.42.10.00-2. Kategoria usługi: nr 1. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: Świadczenie usług w zakresie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego niżej wymienionych urządzeń zgodnie z normą EN-PN 62353:2007 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35: Nazwa urządzenia Ilość urządzeń 1 Amnioskop 1 2 Ap. do krioterapii 1 3 Ap.do badania słuchu 1 4 Ap.do biometrii 1 5 Ap.do pogrzew.pajcjen.i płynów 4 6 Ap.do trapii świetlnej 1 7 Ap.do zamyk. Naczyń kwiono. 1 8 Chłodziarka 1 9 Cieplarka wod.elektr. 5 10 Ciepłe gniazdko 1 11 Cykloergometr 1 12 Czytnik hematologiczny 1 13 Detektor tętna płodu 2 14 Diapanoskop 1 15 Digestorium 2 16 Elektromagnes 2 17 Elektroskop 1 18 Fotel ginekologiczny 1 19 Fotel zabiegowy 5 20 Inhalator 2 21 Kardiomonitor 1 22 Klimatyzator 7 23 Kraniotom 1 24 Lampa bakteriobójcza 28 25 Lampa czołowa 3 26 Lampa do fototerapii 3 27 Lampa EMITA 11 28 Lampa SOLUX 2 29 Lampa szczelinowa 1 30 Lampa Wilczka 1 31 Lampa zabiegowa 32 32 Laser diodowy terapełtyczny 1 33 Litotryptor 1 34 lodówka 20 35 lodówka do leków 35 36 lodówko - zamrażarka 1 37 Loża laminarna 2 38 Łóżko rehabilitacyjne 31 39 Łóżko szpitalne 25 40 Mark III Plus 1 41 Materac 12 42 Miernik skażeń 1 43 mieszalnik do płytek 1 44 Mikroskop operac. 3 45 Monitor tętna płodu 1 46 Myjnia 2 47 Nagrywarka CD 1 48 Nagrywarka DVD 1 49 nebulizator 3 50 Nefroskop 1 51 Negatoskop 17 52 Oftalmodynamometr 1 53 Parafinostat 1 54 Perymetr 1 55 Piła oscylacyjna 1 56 Pistolet 1 57 Płyta grzewcza 2 58 Pompa wodna 2 59 Rejestrator ciśnienia 1 60 schodołaz 1 61 Ssak 26 62 Stanow.do pielęg.niemow. 1 63 Stanow.do resuscytacji now. 1 64 Sterylizator 3 65 Stół 2 66 Stół operacyjny 2 67 Stół zabiegowy 1 68 sumator hematol. 4 69 Suszarka 1 70 System Manometr. 1 71 System nebulacji 1 72 Szafa chłodnicza 3 73 Tablica bad.ostr.wz. 1 74 Tor wizyjny 1 75 Układ optyczny do witrektomii tylnej 1 76 Uniwersalne mieszadło hematologiczne 1 77 Ureterorenoskop 1 78 uroflometr 1 79 USG aparat 10 80 videokolposkop 1 81 Wiertarka 4 82 Wirówka 6 83 Wirówka hematokrytowa 1 84 Wytwornica pary 2 85 zamrażarka 3 86 Zestaw do pr.wysił. 1 87 Zestaw laryngologiczny 3 88 Zgrzew.op.do ster. 1 89 Zgrzewarka 1 90 zmieniacz próbek gamma 1 91 zmiękczacz wody 4 92 Źródło św.zimn. 1. Klasa urządzeń: I i II typ B, BF, C, CF. Łączna ilość przeglądów: 774. 4 Usługi będące przedmiotem zamówienia realizowane będą w oparciu o telefoniczne zgłoszenie przez pracownika Działu Technicznego potwierdzone faxem lub e-mailem. Zamawiający zleci jednorazowo wykonanie przeglądów co najmniej 38 urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas przystąpienia do realizacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.zgierz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach