Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6358236 , fax. (0-44) 63 58 208
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II
  ul. Czapliniecka 123 123
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6358236, fax. (0-44) 63 58 208
  REGON: 00030650300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-belchatow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 3. Opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienie na 11 części (Pakiety 1-11), zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdz. XVIII SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) dokumenty sporządzone w języku polskim potwierdzające spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (np. prospekty, katalogi, ulotki informacyjne); 2) oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ; Wykonawca zaznacza na załączonych dokumentach, których Pakietów i pozycji one dotyczą spośród wyrobów zaoferowanych w przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-belchatow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach