Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

GMINA KRZCZONÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 23-110 Krzczonów, Spokojna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079 , fax. +48(81)5664079
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KRZCZONÓW
  Spokojna 7
  23-110 Krzczonów, woj. lubelskie
  tel. +48(81)5664051, +48(81)5664079, fax. +48(81)5664079
  REGON: 43101965500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki, nieużywanej, wyprodukowanej w roku 2020, kompletnie wolnej od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. 2. Miejscem dostawy jest: Urząd Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SIWZ oraz Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43260000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach