Przetargi.pl
Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 438 188 , fax. 833 438 183
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej
  ul. Warszawska 14
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 438 188, fax. 833 438 183
  REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 tj. zwalczanie śliskości nawierzchni i odśnieżanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej Podlaskiej Kod Słownika Zamówień CPV: 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania zgodnie z poniższym opisem: Wykonywanie zamówienia polegającego na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg wojewódzkich nr 803, 806, 807, 808 i 813 na terenie Obwodu Drogowego w Łukowie, z punktu dyspozycyjnego – siedziby Obwodu Drogowego w Łukowie, zgodnie z poniższym podziałem na zadania, przedmiarem usług oraz opisem przedmiotu zamówienia: Nr zadania Sprzęt j.m. Planowana ilość kontraktowanych godzin 1. droga nr 808 Piaskarka/ Solarka opłuż. z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) godz. 190 2. droga nr 807 Piaskarka/ Solarka opłuż. z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) godz. 190 3. droga nr 806 Piaskarka/ Solarka opłuż. z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) godz. 190 4. droga nr 813 Piaskarka/ Solarka opłuż. z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) godz. 190 5 teren OD w Łukowie Pług średni (osprzęt Wykonawcy) godz. 70 6. teren OD w Łukowie Pług średni (osprzęt Wykonawcy) godz. 70 7. teren OD w Łukowie Równiarka godz. 70 8. teren OD w Łukowie Równiarka godz. 70 9. teren OD w Łukowie Ładowarka godz. 50 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Zamówienie zgodnie z postanowieniami Umowy oraz ze Specyfikacją Techniczną warunków usług związanych z pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, stanowiącą Załącznik do niniejszego zamówienia oraz w sposób gwarantujący należytą jakość świadczonych usług. 2) Zamówienie powinno być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z: a) ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.); c) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.); d) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); e) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.). 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego (stanowiących załącznik do Specyfikacji Technicznej) oraz przedmiarami usług. b) utrzymanie w stałej gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z jego obsługą w terminie od dnia 30 października 2020 r., do zakończenia świadczenia usług objętych Umową w sezonie 2020/2021, tj do dnia 30 kwietnia 2021 r.. c) zapewnienie bezpośredniej łączności z obsługą sprzętu wykorzystywanego do wykonywania Umowy, w celu przekazywania obsłudze dyspozycji przez osoby wymienione w § 4 ust. 2 Umowy oraz niezwłocznego przekazywania przez tą obsługę osobom wymienionym w § 4 ust. 2 Umowy informacji o: • aktualnym stanie przejezdności dróg, • czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych odcinkach dróg, • zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, • innych zdarzeniach zauważonych na drodze. d) udostępnienie sprzętu w celu umożliwienia Zamawiającemu kontroli jego przygotowania w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości. e) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem obsługi bieżącej i naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług objętych Umową, 3. Użyte w Umowie określenia oznaczają: 1) „sprzęt” - urządzenie, pojazd mechaniczny-nośnik lub maszynę budowlaną określone w pkt. I Specyfikacji Technicznej 2) „gotowość do pracy sprzętu” - podstawienie do pracy: a) sprzętu do zwalczania śliskości zimowej (piaskarki lub solarki) załadowanego solą, lub mieszanką piaskowo - solną, b) sprzętu do odśnieżania dróg (nośniki pługów średnich) załadowanego balastem zgodnie z wymaganiami ST, 4. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania usługi zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, pojazdy mechaniczne-nośniki, na których zostaną zamontowane piaskarki / solarki, w celu montażu urządzeń do lokalizacji satelitarnej sprzętu (GPS) a także każdorazowo zapewnić możliwości wymiany uszkodzonego urządzenia GPS. Od chwili zamontowania w pojazdach mechanicznych urządzeń GPS, Wykonawca zobowiązany jest zachować urządzenia GPS w stanie nie pogorszonym, chronić je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz chronić je przed dostępem osób niepowołanych. 5. Zamawiający z minimum 1 - dniowym wyprzedzeniem, zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu montażu urządzeń GPS. 6. W przypadku uszkodzenia urządzenia GPS z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonego urządzenia GPS. Do faktury obciążającej Wykonawcę dołączony zostanie stosowny protokół techniczny (ekspertyza). 7. Strony zgodnie ustalają, że maksymalny czas wykonywania usług objętych Umową przez piaskarkę / solarkę bez urządzenia GPS (w przypadku awarii bądź konieczności przeniesienia urządzenia, np. przy zmianie pojazdu mechanicznego) nie może przekroczyć 72 godzin. W przypadku zmiany (na wniosek Wykonawcy) pojazdu mechanicznego, na których została zamontowana piaskarka/ solarka, koszt przeniesienia urządzenia GPS ponosi Wykonawca. 8. Po zakończeniu świadczenia przez Wykonawcę usług objętych Umową, lub po wypowiedzeniu umowy przed terminem jej zakończenia, Zamawiający z minimum 1 - dniowym wyprzedzeniem, zawiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu demontażu urządzeń GPS. 9. Za czas montażu i demontażu urządzeń GPS Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 10. Zamawiający zabezpieczy i udostępni Wykonawcy, zlokalizowane na placach składowych, materiały do zwalczania śliskości. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość składowania w/w materiałów na placach składowych Wykonawcy bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, pod warunkiem wykazania, że wskazane place spełniają wymagania w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, w przypadku składowania w/w materiałów na placach składowych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem należytej ochrony w/w materiałów przed ich utratą i kradzieżą oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli jakości usług świadczonych przez Wykonawcę, podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, przy udziale pracowników RDW w Białej Podlaskiej, całodobowo bez wskazania czasu i miejsca kontroli. 13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 14. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). 15. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie usługi przy wykorzystaniu sprzętu innego niż określony w ST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90630000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Zadanie nr 1 – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100); 2. Zadanie nr 2 – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100); 3. Zadanie nr 3 – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100); 4. Zadanie nr 4 – 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100); 5. Zadanie nr 5 – 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100); 6. Zadanie nr 6 – 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100); 7. Zadanie nr 7 – 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100), 8. Zadanie nr 8 – 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100); 9. Zadanie nr 9 – 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Pieniądzu; 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3. Gwarancjach bankowych; 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późń. zm.) 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej winno być wniesione do Zamawiającego w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego poprzez Platformę. Oryginał dokumentu elektronicznego to dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych ze strony Gwaranta. Warunku tego nie spełnia skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej; 2. Minimalne warunki dotyczące spełniania warunków udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny: 1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym w oparciu o załącznik „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu” (Wzór zał. B). Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował (wraz z podstawą dysponowania) stosownie do oferowanego zakresu zamówienia jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi poniżej dla poszczególnych zadań: Nr zadania Sprzęt Ilość 1.droga nr 808 piaskarka / solarka wraz z nośnikiem (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy o mocy min. 65 kW) z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) 1 szt. 2. droga nr 807 piaskarka / solarka wraz z nośnikiem (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy o mocy min. 65 kW) z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) 1 szt. 3. droga nr 806 piaskarka / solarka wraz z nośnikiem (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy o mocy min. 65 kW) z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) 1 szt. 4. droga nr 813 piaskarka / solarka wraz z nośnikiem (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy o mocy min. 65 kW) z załadunkiem mater. uszorst. (osprzęt Wykonawcy) 1 szt. 5. teren OD w Łukowie pług średni 1 szt. 6. teren OD w Łukowie pług średni 1 szt. 7. teren OD w Łukowie Równiarka samojezdna 1 szt. 8. teren OD w Łukowie Równiarka samojezdna 1 szt. 9. teren OD w Łukowie ładowarka o pojemności łyżki min. 2,5 m3 1 szt. 2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Załącznik- „Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu” (Wzór zał. B). Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi odpowiednie uprawnienia wynikające z rodzaju jednostek sprzętowych objętych ofertą (uprawnienia do kierowania pojazdami). Liczba osób winna być nie mniejsza niż liczba zadań na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający zastrzega prawo do kontroli uprawnień osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 4. Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: dokumentów dotyczących w szczególności: a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.” 5. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) -22) ustawy pzp i w pkt. VI.2.1)-3) SIWZ. 7. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. UWAGA: Zgodnie z wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 „Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia.” 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach