Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – II edycja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Pocztowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5640456, 5640359 , fax. 825 640 456
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  ul. Pocztowa 54
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5640456, 5640359, fax. 825 640 456
  REGON: 11060701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pwszchelm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – II edycja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla PWSZ w Chełmie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 Zestaw aparatury łączeniowej z uwzględnieniem podzespołów elektronicznych Zadanie nr 2 Urządzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii oraz do Laboratorium Badań Środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie Zadanie nr 3 Wzorce wraz z konserwacją i kalibracją układów pomiarowych Aparatu do oznaczania zawartości siarki Antek Multitek by PAC model – VS, do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chemii rolnej, chemii organicznej z elementami biochemii Zadanie nr 4 Wieczysta, sieciowa licencja edukacyjna na stanowiska oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD oraz manipulator 3D Zamówienie finansowane jest ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z umową nr MNiSW/2020/237/DIR/DID z dnia 16 kwietnia 2020 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach