Przetargi.pl
„Przeprowadzenie kursu wspinaczki drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych” w ramach projektu pt. "Wykwalifikowany technik leśnik" nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Polna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 880 797 , fax. 846 867 486
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
  Polna 3
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 846 880 797, fax. 846 867 486
  REGON: 12434000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslbilgoraj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła publiczna podległa administracji rządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przeprowadzenie kursu wspinaczki drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych” w ramach projektu pt. "Wykwalifikowany technik leśnik" nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu wspinaczki drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych. Zadanie jest realizacją projektu pt. "Wykwalifikowany technik leśnik" nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakres interwencji: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy określa Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach